طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان
طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان
طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان
طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان
  • کارفرما: آقای زارعی
  • مساحت پروژه: 6000 مترمربع
  • تاریخ تحویل: 1398
  • موقعیت کاشان
  • توضیحات: شامل طراحی نما و محوطه سازی و رسوران باغ

توضیحات پروژه:

تصاویر مراحل انجام پروژه

طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان
طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان
طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان
طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان
طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان
طراحی رستوران باغ شاندیز کاشان