طراحی و محوطه سازی حیاط مسکونی
طراحی و محوطه سازی حیاط مسکونی
طراحی و محوطه سازی حیاط مسکونی
طراحی و محوطه سازی حیاط مسکونی

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه:طراحی و محوطه سازی حیاط مسکونی
  • کارفرما: آقای عبادی
  • مساحت پروژه: 50 مترمربع
  • تاریخ تحویل: 1401
  • موقعیت خوزستان بهبهان