طراحی و محوطه سازی ویلا باغ
طراحی و محوطه سازی ویلا باغ
طراحی و محوطه سازی ویلا باغ
طراحی و محوطه سازی ویلا باغ

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی و محوطه سازی ویلا باغر
  • کارفرما: آقای امینیان
  • مساحت پروژه: 1400 مترمربع
  • تاریخ تحویل: 1401
  • موقعیت خوزستان بهبهان

تصاویر مراحل انجام پروژه

طراحی و محوطه سازی ویلا باغ
طراحی و محوطه سازی ویلا باغ
طراحی و محوطه سازی ویلا باغ
طراحی و محوطه سازی ویلا باغ
طراحی و محوطه سازی ویلا باغ
طراحی و محوطه سازی ویلا باغ