طراحی محوطه ویلا
طراحی محوطه ویلا
طراحی محوطه ویلا
طراحی محوطه ویلا

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی محوطه ویلا
  • کارفرما: خانم رفیع زاده
  • مساحت پروژه: 500 مترمربع
  • تاریخ تحویل: 1402
  • موقعیت خوزستان بهبهان منصوریه

تصاویر مراحل انجام پروژه

طراحی محوطه ویلا
طراحی محوطه ویلا
طراحی محوطه ویلا
طراحی محوطه ویلا
طراحی محوطه ویلا
طراحی محوطه ویلا